مخصوص خریدار شماره : تعداد نفرات : میز شماره : آدرس: قم/ میدان شهید سعیدی/ مجتمع سیرنگ تلفن: 02536505006
مخصوص فروشنده شماره : تعداد نفرات : میز شماره :
مخصوص رستوران گردان سیرنگ شماره : تعداد نفرات : میز شماره : کارت رزور

تلفن های رزورو: 025361260 - 02536505006
محاسبه عودت وجه هر کارت به ازای هر پرس خریدار از رستوران سیرنگ می باشد.

Copyright@2015 .All Rights Reserved by alef-ac.com
Top